Bezpečnost kosmetologických laserových zařízení

Bezpečnost kosmetologických laserových zařízení

LASEROVÁ PORADNA

Dnes se budeme věnovat velmi kontroverznímu tématu: Bezpečnost kosmetologických laserových zařízení a dodržování předpisů s ní spojených.

Bezpečnost kosmetologických laserových zařízení a dodržování předpisů s ní spojenýchZ každodeních dotazů na naši poradenskou linku 777 222 002 víme, že málokde vládne tolik nejasností, jako právě zde. Vstup České Republiky do Evropské Unie se sice i zde projevil zvýšeným důrazem na kontrolu dodržování platných předpisů, informovanost odborné veřejnosti je však znepokojivě nízká.Používám laserový systém Lasocare. Do jaké laserové třídy patří?

Neuvádíte označení konkrétních laserových sond, které používáte. Zmiňujete se však o své práci v kosmetickém salonu a proto předpokládáme, že se Váš dotaz týká standardní laserové sondy Argentum s výkonem 1 x 5mW o vlnové délce 648 nm (tedy barvy oranžově červené) a sondy Hexaline se šesti nezávislými laserovými zdroji 6 x 5 mW stejné vlnové délky. V souladu s nařízením vlády 480/2000 patří v obou případech Váš systém do laserové třídy 3R. Pokud byste však pracovala v lékařské ordinaci např. s laserovou sondou Chromium o výkonu 500 mW s vlnovou délkou 830 nm, jednalo by se už o laserovou třídu 3B se všemi zpřísněnými opatřeními, které se k ní vztahují.

Na mém laseru je napsáno, že se jedná o laserovou třídu 3R. Při kontrole mi bylo sděleno, že taková třída neexistuje, že se může jednat jen o třídu 3A. Kdo má pravdu?

Pravdu má typový štítek na Vašem přístroji. Podle platné normy ČSN EN 60825-1, změny A2 z roku 2001 bylo už označení laserové třídy 3A zrušeno a nahrazeno označením 3R. Tato norma podmiňuje i výklad Nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění všech příslušných paragrafů a je závazná pro všechny kontrolní orgány na území ČR.

Používám švýcarský systém Lasocare se sondou Argentum. Hygienická kontrola po mně požadovala předvedení laserových ochranných brýlí. Byla jsem přesvědčena, že žádné nepotřebuji.

Stejně jako u první tazatelky patří i Váš laserový systém do laserové třídy 3R. V takovém případě platná norma skutečně laserové ochranné brýle nepředepisuje. Poškození zraku by však mohlo nastat v případě, kdybyste Vy, nebo Vaše klientky nahlížely přímo do ústí laserové sondy pomocí mikroskopu nebo velmi silné lupy. Takové manipulace jsou proto zakázány. Z psychologických důvodů a jako opatření navíc (tedy jaksi „z pilnosti“) však doporučujeme zakrývat oči ošetřovaných osob vždy speciálními očními krytkami, které jsou se systémem Lasocare standardně dodávány.

Je pravda, že nesmím mít v salonu zrcadla?

Nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením defi nuje potřebná pravidla v §5, odstavci 4. takto:
Lasery zařazené do třídy III.b) a IV. se zabezpečí proti uvedení do chodu nepovolanou osobou, například zámkem. Prostory určené pro jejich provozování se označí výstražnými tabulkami a zákazem vstupu nepovolaných osob. Pokud je to s ohledem na způsob využívání laseru možné, odstraní se z dráhy paprsku všechny předměty, na nichž by mohlo dojít k nekontrolovaným odrazům paprsku, a paprsek se ukončí matným terčem s malým činitelem odrazu. Není-li možné zajistit chod paprsku tak, aby nezasáhl sklo v oknech, zakryjí se okna materiálem nepropouštějícím záření použité vlnové délky. Nestačí-li tato opatření vyloučit zásah očí nebo kůže přímým nebo odraženým zářením, překračujícím nejvyšší přípustné hodnoty, musí osoby, které může laserové záření zasáhnout, použít při provozu laseru příslušné ochranné pomůcky, například speciální ochranné brýle. Převedeno do srozumitelného jazyka: není-li z nějakého důvodu možno odstranit z místnosti lesklé předměty, je nutno všem přítomným nasadit ochranné brýle a zabránit vstupu osob, které tuto ochranu nemají. Z nařízení také vyplývá, že tato opatření ani nutnost používat brýle se na lasery třídy 3A nevztahují.

Musí mít laser klíček?

Shora uvedený §5 v odstavci 4 navrhuje ochranu laseru třídy 3b a 4 před uvedením do chodu nepovolanou osobou napřiklad zámkem. Tento zámek může být také nahrazen kódem, který lze volit pomocí ovládacích tlačítek laseru. Laserový systém Lasocare je takovým kódem vybaven i přes jeho zařazení do třídy 3R, tedy opět se zde jedná o jakési opatření „z pilnosti“.

Je pravda, že laser nejlépe působí ve tmě?

V některých starších publikacích o laserové terapii se dočtete, že účinek laserového světla na živou buňku je nejblahodárnější tehdy, když na ni dopadající světlo laseru není „znečištěno“ žádným dalším osvětlením okolí, tedy když kromě laseru bude panovat naprostá tma. Tento předpoklad se v praxi nikdy nepodařilo dokázat a proto zůstal v oblasti laserových doměnek a pověr. Přesto však naleznete poměrně velké množství kosmetických salonů, které během laserové aplikace tlumí okolní osvětlení, nebo dokonce s laserem pracují při svíčkách. Na jednu stranu je pravda, že takový postup laserovému ošetření dodá tu pravou atmosféru neobyčejnosti a to pravé mystérium tajemnosti. Na stranu druhou však nedostatek osvětlení vede u obsluhy laseru k rozšíření zorničky oka, pozorujícího při práci již tak pronikavě jasnou stopu laseru. To oči velmi rychle unaví. Proto nezávisle na tom, o kterou laserovou třídu se přitom jedná, nezávisle na tom, jestli obsluha používá ochranné brýle nebo ne, by mělo být každé laserové pracoviště dostatečně osvětleno. Tu atmosféru neobyčejnosti můžete mnohem snadněji vytvořit komunikací se zákazníkem, který by měl pochopit, že laserové ošetření provádí profesionál, který o použité metodě ví vše potřebné a ještě pár zajímavostí navíc.

V nedávné době vstoupily v platnost nové předpisy, kterými se upravují požadavky na práci s lasery a nahradily směrnici z roku 1982. V současné době jsou to zejména tyto:
Vyhláška MZ č.89/2001 Sb., (příl.č.1), kterou se stanoví podmínky pro Zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Zákon č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Zákon č.65/1965 Sb., zákoník práce ve znění zákona č.155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.

Zpracováno za použití informačního materiálu MUDr. J. Kymplové, Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti JEP.vytisknout | mapa webu | webdesign varanasi Co., s.r.o. Copyright © 2008 Medistellsar | poradna@medistellar.com